You are currently viewing „Čekonių Onutė – ieškojusi tiesos ir grožio“

„Čekonių Onutė – ieškojusi tiesos ir grožio“

Debeikių bibliotekoje eksponuojama paroda skirta kraštietės, literatės Onos Sedelskytės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Kraštietė, kalbininkė, muziejininkė ir literatė O. Sedelskytė gimė sausio 23 d. Čekonių kaime, Debeikių valsčiuje, Anykščių rajone. Mirė 1970 m. vasario 19 d. Vilniuje. Palaidota Čekonių kapinėse prie tėvų.
Mokėsi Čekonių pradžios mokykloje, 1947 metais baigė Anykščių gimnaziją. A. Vienuolio-Žukausko įtakojama pasirinko ir studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, įgijo filologinį išsilavinimą. Baigdama studijas, ji parengė kalbotyros mokslinį darbą apie savo tarmę „Debeikių tarmė. Daiktavardžių linksniavimas“.
1952–1956 m. dirbo Vilniaus viešojoje bibliotekoje. A. Vienuolio-Žukausko, jo žmonos kvietimu O. Sedelskytė atvyko į Anykščius ir 1958–1960 m. dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktore – pirmąja muziejaus vadove po rašytojo A. Vienuolio mirties.
1962 m. grįžta į Vilnių ir dirba iki gyvenimo pabaigos Respublikinėje bibliotekoje komplektavimo skyriuje vyr. bibliografe.
O. Sedelskytė kūrė eilėraščius, parašė lyrinę novelę „Vienuolio vaikščiotais takais“ rinkinyje „Čia užaugau“ (1961m.), išleido novelių knygelę „Užuožerių Antaniukas: vaizdeliai iš A. Vienuolio vaikystės“ (1967 m.), parengė Anykščių albumėlį, kuris buvo išleistas 1962 m. Jame yra patalpinta, jos fotografuotų nuotraukų.
Atsiminimuose sesuo Palmira Sedelskytė-Ivanavičienė rašė: „Rašytojos bendradarbiai, giminės, draugai prisimena jos ypatingas pastangas kurti grožį ir jį saugoti, begalinį Onos teisingumą ir principingumą. Labai pergyvendavo ne tik savo artimųjų, bet ir svetimų nelaimes, nesėkmes.
Ji domėjosi ir mokėjo daug įvairių darbų. Turėjo fotoaparatą: pati fotografavo ir darė nuotraukas, kurias siųsdavo į žurnalus, tuo save paremdama mokslo metais. Studijų metu daug paremdavo rašytojas A. Vienuolis. Turėjo lengvojo automobilio teises, buvo įsigijusi motorolerį, su kuriuo vasaromis važinėdavo į tėviškę padėti tėvams. Labai mylėjo gyvulius, ypač arklius. Mėgo gėles, medžius, vaismedžius, kuriuos pati skiepydavo, prižiūrėdavo ir augindavo, todėl tėviškėje buvo didelis sodas. Turėjo kankles, akordeoną, mokėjo skambinti ir groti“.
Čekonyse O. Sedelskytės vardu pavadinta kaimo gatvė.
Šiuo metu Debeikiuose gyvenantis Onutės krikšto sūnus Kęstutis Ivanavičius su šeima – tetą prisimena kaip nuoširdžią ir šiltą asmenybę.
Parodoje eksponuojama O. Sedelskytės pluoštas rankraščių, eilėraščių kopijos, fotoaparatas „Certo Dollina“, albumas su nuotraukomis, kuriuos dovanojo Debeikių bibliotekai sesuo Palmira Ivanavičienė.
Daugiau asmeninių literatės daiktų ir eksponatų galima pamatyti užsukus į biblioteką.
Paroda veiks iki 2023 m. vasario 28 d.

Debeikių bibliotekos informacija
Ingridos Markuns nuotraukos