apie biblioteką

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, siedama turtingą knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą.

Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės ir meno darbų pristatymai, susitikimai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po bibliotekos erdves ir unikalią spaudos fotografo Izidoriaus Girčio kūrybinę-edukacinę erdvę, pristatančią žymaus Anykščių krašto fotomenininko kūrybinę veiklą.

Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraščių iki kompiuterinių duomenų bazių. Spaudinius bibliotekos lankytojams komplektuoja Informacijos išteklių formavimo skyrius. Lankytojų paslaugoms: Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus abonementas, bendroji, muzikos, meno ir interneto skaityklos, Vaikų literatūros ir edukacijos, Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriai.

Bibliotekoje taip pat veikia „Idėjų laboratorija“ – erdvė kūrybai, saviraiškai ir laisvalaikiui (garso įrašų studija, grafinis dizainas, studijinės fotografijos technika, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, stalo žaidimai, laisvalaikio erdvė).

Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrius (Vyskupo skveras 1):

Fondas – 45000 fiz. vnt. leidinių.

Skaitytojų paslaugoms:

Abonemente:

– leidinių užsakymas, rezervavimas, pratęsimas portale Ibiblioteka.lt;

– knygų grąžinimo, išdavimo savitarna;

– knygų ir straipsnių iš knygų bei žurnalų užsakymas iš kitų respublikos bibliotekų (TBA);

– knygų ir žurnalų skolinimas į namus;

– knygų ir garsinių knygų pristatymas į namus regos ir judėjimo negalią turintiems skaitytojams;

Periodikos skaitykloje:

–  laikraščiai ir žurnalai;     

– naudojimasis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, specialiaisiais žodynais, naujausiais leidiniais kompiuterijos, sociologijos, gamtos ir kt. klausimais;

– teminės ir naujų knygų parodos;

– Šeimos relikvijų ekspozicija;

– knygų skaityklės;

– belaidis internetas Wi-Fi.

Interneto skaitykloje:

– viešosios interneto prieigos vietose nemokamai galima naudotis: kompiuteriais, liečiamu terminalu, internetu, daugiafunkciais aparatais (dokumentų skenavimas, kopijavimas ir spausdinimas), kūrybinio ir programavimo paketų technine įranga ir programomis;

– informacijos paieška internete, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, prenumeruojamose INFOLEX, EBSCO Publishing eIFL.net duomenų bazėse ir kt.;

– interneto vartotojų konsultavimas, pagalba skaitytojams naudojantis informacijos paieškos sistemomis internete bibliotekos žiniatinklio svetaine, elektroniniu katalogu, kitomis elektroninėmis paslaugomis;

– informacijos teikimas bibliotekoje, telefonu ir el. paštu;

– siuntimas faksu;

– teksto spausdinimas;

– kopijavimas, skenavimas.

Fonotekoje:

– teminės ir naujų leidinių bei garso dokumentų parodos;

– 1380 fiz. vnt. plokštelių, kompaktinių diskų ir kasečių;

– klasikinės ir šiuolaikinės muzikos klausymasis;

– audiosensorinė bibliotekėlė, knygų Brailio raštu ir garsinių knygų išdavimas regos ar kitą negalią turintiems asmenims.

 

FONOTEKOS  NAUJIENOS   

 

Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius (Vyskupo skveras 1):

– apie 18735 fiz. vnt. knygų vaikams ir jaunimui;

– 38 pavadinimų periodiniai leidiniai;

– viešojo interneto prieigos taškas teikia nemokamas interneto paslaugas gyventojams.

 

 

 

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius (Vyskupo skveras 1):

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos (toliau – Viešoji biblioteka) Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius (toliau – Skyrius) kaupia, tvarko, saugo ir tyrinėja autoriais, turiniu ar kitais aspektais su Anykščių kraštu

susijusius dokumentu, saugo Anykščių krašte išleistus spaudinius: periodinius, serialinius leidinius, lankstinukus ir kitą smulkiąją produkciją, Viešajai bibliotekai dovanotas knygas su autografais, pavienius archyvinius ir rankraštinius dokumentus bei jų rinkinius, fotografijas ir kitą kraštotyros medžiagą, susijusią su Anykščių krašto istorija, kultūra, mokslu bei visuomeninio gyvenimo reiškiniais ar įvykiais.

Skyriuje kaupiamos žymių anykštėnų asmeninių bibliotekų kolekcijos, jos tyrinėjamos ir rezultatai pristatomi visuomenei. Rašomi straipsniai ir skelbiamos publikacijos spaudoje bei internete apie žymius, nusipelniusius Anykščių krašto kultūros, mokslo, meno bei visuomenės atstovus, organizuojamos kraštotyros dokumentų parodos bei kiti masiniai renginiai, susiję su Skyriaus veiklos specifika, įgyvendinami su kraštotyros veikla susiję leidybos projektai, leidžiamos išliekamąją vertę turinčios kraštotyros knygos.

Atsakingos Skyriaus darbuotojos dalyvauja Viešosios bibliotekos elektroninio katalogo bei Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrime: aprašo Anykščių rajono periodinius leidinius, kuria knygų analizinius įrašus, vykdo skaitytojų aptarnavimą, dokumentų išdavimą, kopijavimą pagal skaitytojų poreikius, bibliografinių konsultacijų bei informacijų teikimą. Rengia anykštėnų rašytojų, poetų bei kitų žymių žmonių personalines bibliografijas.

Skyriaus darbuotojos populiarina rašytinį Anykščių krašto kultūros paveldą ir kraštotyros dokumentų fondą, dokumentuose užfiksuotas žinias bei informaciją, susijusią su Anykščių kraštu.

Informacinių išteklių formavimo skyrius:

– užsako knygas, periodinius leidinius, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams, atsižvelgdamas į bibliotekos vartotojų poreikius;

– nuo 2001 metų Viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, inventorinami ir paskirstomi kompiuterizuotai;

– kuria bibliotekos elektroninį katalogą, kuris yra nuolat pildomas naujais ir rekataloguotais įrašais, šiuos įrašus gali  susirasti kiekvienas internetu besinaudojantis skaitytojas;

– suteikia galimybę nemokamai naudotis Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu, Lietuvos Nacionalinės bibliotekos (LNB) ir kitų bibliotekų kompiuteriniais katalogais;

– tvarko visų rajono Viešosios bibliotekos padalinių fondo apskaitą