You are currently viewing Burbiškio bibliotekoje paroda gegužės 7-ajai – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai atminti

Burbiškio bibliotekoje paroda gegužės 7-ajai – spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai atminti

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena minima kasmet gegužės 7 d. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis

Muravjovo Koriko pavardę yra girdėjęs ir nelabai istorija besidomintis žmogus. Šis Vilniaus generalgubernatorius taip buvo pramintas už žiaurumą malšinant 1863 m. sukilimą Lietuvoje ir Baltarusijoje. Po šio sukilimo numalšinimo vienas iš M. Muravjovo nurodymų buvo uždrausti lietuvišką spaudą.

Ne tik elementoriai, bet ir maldaknygės turėjo būti spausdinamos rusiškomis raidėmis. M. Muravjovo pasekėjas generalgubernatorius K. Kaufmanas nurodė „kad visos knygos ir rankraščiai lietuvių, žemaičių ir latvių tarmėmis būtų leidžiami spausdinti ne kitaip, kaip tik rusų civilinės abėcėlės raidėmis.“

Gyventojai priešinosi draudimui, spauda leista užsienyje, ją platino knygnešiai, steigtos slaptos spaudos platinimo draugijos. Motiejus Valančius pradėjo organizuoti visuomeninį pasipriešinimą, telkė knygnešius.

Parengė bibliotekininkė Laura Leonavičiūtė