You are currently viewing Ir poezija, ir proza naujausioje Vygando Račkaičio knygoje „Balti vilties šešėliai“

Ir poezija, ir proza naujausioje Vygando Račkaičio knygoje „Balti vilties šešėliai“

Anykščių L. ir S Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus darbuotojų rankose naujausia anykštėno rašytojo Vygando Račkaičio knyga „Balti vilties šešėliai“ (2022 m.). Knygos autorius ne tik bibliotekininkes apdovanojo savo knygomis, bet ir du naujausios savo knygos egzempliorius perdavė Viešosios bibliotekos skaitytojams.


Nedidelę 99 puslapių poezijos ir prozos knygą sudaro keturi skyreliai. Pirmieji trys –„Debesų varpinės“, „Žemėn lapeliai gula“ ir „Iš tavo delno“ yra paskirti poezijai. Ketvirtajame – pavadintame „Kaip upės bėgimas“ yra tekstai iš dienoraščio.

Puslapiuose iš dienoraščio autorius žvelgia į savo praeitį, vaikystę sieja su „Šešupės“ upe , o brandos laikotarpį su „Šventąja“. V. Račkaitis rašo: „Mano brandos, ieškojimų ir atradimų metus plukdė kita panaši į Šešupę upė Šventoji, dabar kartu su šia upe bėga viena kitą vydamos senatvės dienos. Daug, vai daug metų pragyventa pašventupių atkrantėje. Susipažinau su Šventąja ne vieną kartą irkluodamas valtį nuo jos aukštupio iki žiočių.<…> kartu su Milda vaikščiojome Šventosios intakų pakrantėmis. Tekantis vanduo – gyvenimo ženklas, savyje įtalpinantis dangaus ir medžių, žolynų atspindžius. Tai akivaizdi ir laiko bėgsmo raiška“.

Dabar didžiąją savo laiko dalį praleisdamas namuose, Vygandas mintimis sugrįžta į tuos laikus, kai su žmona Milda įvairiomis transporto priemonėmis keliavo po buvusią Sovietų Sąjungą, džiaugiasi įspūdžiais, susitikimais su įdomiais gerais žmonėmis, bet kartu apgailestauja, kad dar daug lieka nepamatytos Lietuvos.

Skaitant V. Račkaičio knygą, kyla mintis, kad poezijos eilėse irgi tekstai iš dienoraščio puslapių… Posmai sklidini meilės, sugrįžimo į jaunystės dienas ir mėgavimasis buvimu dviese, kartu…

„Kas suvedė mudu?
Kas liepė mudviem
Susikibti rankomis,
Susiglaust širdimis
Ir eiti dviese lig galo?„ (p. 31)

Eidami dviese Vygandas ir Milda ne tik džiaugiasi vienas kitu, bet ir kuria kartu, rašo kartu, leidžia knygas kartu ir tik kartais, tarsi trumpam atsitraukdami, išleidžia atskiras knygas, tačiau po kurio laiko ir vėl susibėga… Kaip tie intakai į upę…

Milda ir Vygandas kartu yra parašę daugiau kaip dešimt knygų. Bene svarbiausia Račkaičių bendro kūrybinio darbo sritis – knygos, kuriose iškilių anykštėnų rašytojų beletrizuotos biografijos. Tai unikalus atvejis, kada vyras ir žmona kartu rašo vieną ir tą pačią knygą. Paklausus, kaip jie tai daro, M. ir V. Račkaičiai atsako paprastai, kad redaguoja vienas kito tekstus, tariasi, ginčijasi, kol pagaliau tie tekstai abiem tampa priimtinais. Nors V. Račkaičio knyga „Balti vilties šešėliai“ yra tarsi autoriaus perkelti puslapiai iš dienoraščio, bet neabejojame, kad tuose puslapiuose vieną kitą įrašą paliko ir jo žmona bei kūrybinio kelio draugė Milda.

Dėkojame rašytojui, poetui, žurnalistui, kraštotyrininkui V. Račkaičiui už dovanotas knygas ir linkime stiprios sveikatos bei kūrybinės sėkmės.

Audronė BEREZAUSKIENĖ