Naudojimosi biblioteka taisyklės

 

PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos direktoriaus
2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V – 73

 


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULŲ

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA T A I S Y K L Ė S


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešąja biblioteka (toliau Biblioteka) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys) Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatymo, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurios nustatytos Anykščių rajono Tarybos sprendimu ir išvardytos Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant Bibliotekos veiklą ir naudojant Bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, Bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs Bibliotekoje ir pasinaudojęs Bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir VIPT, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs Bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis Viešąja interneto prieigos taško (toliau VIPT) paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę Bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai Bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – Bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas Bibliotekos paslaugas Bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

4. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas.

5. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

5.1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis;

5.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

5.3. užpildyti registracijos formą, nurodant Bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

5.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

5.4.1. susipažino su Taisyklėmis;

5.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

5.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

5.5. elektroniniai skaitytojų pažymėjimai išduodami neribotam laikui už rajono Tarybos sprendimu nustatytą mokestį:

5.5.1. suaugusiems - 6,0 Lt;

5.5.2. pensininkams, Neįgaliojo pažymėjimą turintiems asmenims - 4,0 Lt;

5.5.3. dublikato išdavimas – 10,0 Lt;

5.5.4. vaikams iki 15 metų - nemokamai;

5.5.5. elektroninis skaitytojo pažymėjimas išduodamas, kai pirmą kartą vartotojas registruojasi vienoje iš Lietuvos integraliosios bibliotekos informacinės sistemos (toliau – LIBIS) Bibliotekų. Jei skaitytojo pažymėjimas įsigytas kitoje Bibliotekoje - mokestis neimamas. Vartotojas yra tik registruojamas, pateikus darbuotojui asmens tapatybės dokumentą ir skaitytojo pažymėjimą. Anykščių rajone neregistruotiems vartotojams dokumentai išduodami sumokėjus dokumento vertės užstatą. Užstatas skaitytojui negrąžinamas, jei jis per 6 mėn. negrąžino paimtų dokumentų.

5.5.6. pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

5.5.7. praradus, sulaužius, sugadinus elektroninį skaitytojo pažymėjimą, imamas nustatytas dublikato išdavimo mokestis ir išduodamas naujas pažymėjimas;

5.5.8. vagystės atveju, pateikus pažymą iš policijos, elektroninis skaitytojo pažymėjimas išduodamas už nustatytą vienkartinį mokestį(t.y. be dublikato mokesčio).

5.5.9. draudžiama vienu metu turėti kelis elektroninius skaitytojo pažymėjimus, naudotis svetimu ar sulūžusiu, sugadintu.

5.5.10. Vaikai iki 15 metų registruojami pateikus gimimo liudijimą, tėvų ar globėjų pasą arba asmens tapatybės kortelę.

6. Vieną kartą per metus vartotojai gali būti perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

7. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

8. Neįgaliems vartotojams dokumentai gali būti pristatyti į namus.

9. VIPT-o paslaugos Bibliotekoje vartotojams gali būti teikiamos be skaitytojo pažymėjimo. Internetas nemokamas. Asmenų registravimo(si) VIPT-e vykdo vartotojų registracijos ir statistikos sistema (VRSS), registruodama VIPT lankytojus.

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

10. Vartotojas turi teisę:

10.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

10.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

10.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 3 darbo dienas gauti atsakymą;

10.4. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui naudotis už Bibliotekos ribų.

10.5. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą 2 kartus, rezervuoti panaudai dokumentus;

10.6. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

10.7 einamųjų metų periodiniai leidiniai, išskyrus literatūrinius žurnalus, į namus neišduodami; Jais leidžiama naudotis tik Bibliotekos skaitykloje. Bibliografijos informacijos skyriuje esantys spaudiniai į namus neišduodami, jais leidžiama naudotis vietoje (skaitykloje).

10.8. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis (toliau – TBA), parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio Bibliotekų;

10.9. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir VIPT;

10.10. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis (renginiai, parodos ir kt.)

10.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų.

10.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

10.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

11. Vartotojas privalo:

11.1. laikytis Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

11.2. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

11.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

11.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų . Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

11.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.

12. Vartotojui draudžiama:

12.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

12.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

12.3. Bibliotekoje, naudojantis VIPT paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

12.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

13. Vartotojo atsakomybė:

13.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

13.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais;

13.3. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti, sumokant prarastų dokumentų įsigijimo vertę atitinkančią pinigų sumą.

13.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam Bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai;

13.5. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Taisykles, Bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Biblioteka turi teisę:

14.1. parengti ir patvirtinti naujas Taisykles;

14.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

14.3. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

14.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

14.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir Bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

14.6. informuoti kitas Bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

14.7. Bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų;

14.8. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių Bibliotekos fondo priežiūros priemonių paskutinę mėnesio dieną (Švaros dieną) neaptarnauti lankytojų ir vartotojų;

15. Biblioteka privalo:

15.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis;

15.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

15.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos Bibliotekų fondo galimybės;

15.4. išduodant Bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

15.5. esant poreikiui, užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms specialių poreikių vartotojų grupėms;

15.6. teikti TBA paslaugas;

15.7. vykdyti dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą;

15.8. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką;

15.9. viešai skelbti Bibliotekos nuostatus ir šias Taisykles;

15.10. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.


Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės