Naujienos

ANYKŠČIŲ FOTOKLUBAS

Foto mėgėjų veiklos mieste prie Šventosios, Anykščiuose, pradžia reikėtų laikyti 1967 metus, kuomet rajoninio laikraščio „Kolektyvinis darbas“ žurnalisto Algimanto Žižiūno iniciatyva buvo suorganizuota pirmoji dešimties anykštėnų fotografų paroda kino teatre „Šilelis“.

Šioje parodoje darbus eksponavo A. Puodžiūnas, Jonas Juknevičius, Jonas Kajackas, Izidorius Girčys, Algimantas Žižiūnas, Romualdas Gikys ir kt. 1971 m. žiemą aštuoni fotografai kino teatre „Šilelis“ foto parodoje eksponavo 40 darbų. Vėliau ši paroda pabuvojo Baltarusijoje, Mogiliovo mieste. Savo darbus visuomenės dėmesiui pateikė gamyklos „Anykščių vynas“ darbuotojai Aloyzas Janušis, Jakovas Jakimovas ir Algimantas Balčiūnas, Rubikių apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto sekretorius Jonas Junevičius, J. Biliūno vid. mokyklos mokytojas Jonas Juknevičius, tos pačios mokyklos dešimtokas Alfredas Motiejūnas, rajoninio laikraščio  fotokorespondentas Rimantas Gikys ir BGAK fotografas Jonas Kajackas.

Tokia trumpa priešistorė, o jau 1971 m. lapkričio 14 d. oficialiai įsikūrė Anykščių foto klubas. Steigiamajame susirinkime dalyvavo LTSR fotografijos meno draugijos darbuotojas A. Macijauskas, Šiaulių miesto fotografijos muziejaus direktorius A. Dilys, 20 aktyviausių fotografijos entuziastų anykštėnų. Steigiamasis susirinkimas vyko gamyklos „Anykščių vynas“ aktų salėje. Prie šios gamyklos kurį laiką foto klubas ir vykdė savo veiklą, vadovaujamas Aloyzo Janušio. Į Anykščius tuomet su profesionaliomis paskaitomis buvo atvykę žymūs fotomenininkai A. Dilys, A. Macijauskas, P. Karpavičius ir kt.

1973–1974 m. Anykščiuose buvo išeksponuotos 4 latvių fotografų ir panevėžiečių foto parodos.

1974 m. anykštėnai fotografai E. Aleknavičius, V. Banėnaitė, I. Girčys, A. Janušis, J. Junevičius, P. Jurkštas, J. Kajackas, A. Šileika, Valentinas Repšys, A. Strumskytė, J. Urbonavičius, Bronius Šablevičius, B. Tvarkūnas kino teatre „Šilelis“ eksponavo savo darbų parodas, buvo išleistas net parodos katalogas. Šią parodą vėliau kino teatre „Garsas“ matė Panevėžio miesto gyventojai.

1976 m. Anykščiuose duris atvėrė nauji Kultūros rūmai, čia ir persikelia foto klubo veikla. Dabar jai vadovauja, deja trumpai, MSMV vairuotojas Juozas Didžgalvis ir Anykščių autotransporto įmonės inžinierius Raimondas Razmislavičius. Nuo 1984 m. foto klubui vadovauti ima „Kolektyvinio darbo“ redakcijos korespondentas Jonas Junevičius, tuomet jau Lietuvos fotografijos meno draugijos ir TSRS Žurnalistų sąjungos narys. Jam vadovaujant, pagyvėjo fotografų veikla, tapo organizuotesnė, kryptingesnė, vienijanti dešimt klubo narių, iš kurių du – kandidatai į Lietuvos fotografijos meno draugijos narius. Tuomet užsimezgė graži draugystė su Fotografijos meno draugijos Panevėžio skyriumi: anykštėnai buvo dažni svečiai Panevėžyje, o panevėžiečiai savo ruožtu atvykdavo į miestą prie Šventosios. 1985 m.  devyni anykštėnai eksponuoja savo darbus Panevėžyje, o 1986 m. net 40 darbų į Anykščius atveža Panevėžio kolegos.

Bėgant laikui, fotografijos parodos Anykščiuose tapo įprastu reiškiniu, dažnai būdavo skirtos konkretiems įvykiams pažymėti, ar atmintinoms datoms paženklinti. Štai 1985 m. sausio mėnesį surengta paroda poeto Antano Baranausko 150-osioms metinėms, o 1987 m. spalio mėnesį J. Junevičius ir Saulius Nefas skiria parodą tradicinei Knygos šventei ir Anykščių bibliotekos 50- mečiui. Parodos bylojo, kad anykštėnai fotografai gali įnešti savo indėlį į kultūrinį rajono gyvenimą, būti reikšmingų renginių dalyviais.

1988 m. buvo eksponuota tarsi ataskaitinė beveik 40 darbų foto paroda, joje dalyvavo 8 autoriai. Šią parodą pakeitė S. Nefo foto paroda „Reportažas iš Jugoslavijos“. Foto klubas neapsiriboja savo narių kūrybos eksponavimu, paraleliai anykštėnus supažindina su kitų menininkų darbais, ugdo, moko fotografijos paslapčių jaunimą. Bent keli foto  klubo nariai vadovauja mokyklų foto būreliams. Su pačiais mažiausiais fotografais, susibūrusiais prie Kultūros rūmų, dirba Petras Nazarovas, A. Vienuolio mokykloje – S. Nefas, o geriausių rezultatų pasiekia A. Baranausko mokyklos fotografai, kuriems vadovauja Kazimieras Strolia. Gerų rezultatų pasiekia ir Kavarsko vidurinės mokyklos būrelis, jam vadovauja J. Kisielius. Apie parodas ir jaunųjų fotografų veiklą dažnai rašo „Kolektyvinis darbas“, čia, žinoma, J. Junevičiaus nuopelnas.

Ilgainiui foto būreliai atsiranda daugelyje rajono mokyklų, iš vidurinių mokyklų būrelio neturėjo tik Viešintos. Vienuolikoje foto būrelių  fotografijos paslapčių mokėsi 208 moksleiviai.

J. Junevičiaus surinktoje medžiagoje apie klubo veiklą, kurią jis atidavė saugoti Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriui, yra foto klubo veiklos planai, kurie atskleidžia klubo veiklos gaires ir planuojamų parodų skaičius ir vietas.

Netruko ateiti ir pripažinimas: 1987 m. zoninėje parodoje A. Janušis už nuotrauką „Po daugel metų“ apdovanotas prizu. O j. Kajacko ir V. Danilevičiaus nuotraukos nuolatos dalyvauja parodose Maskvoje ir Rygoje.

Anykščių foto klubo nuostatai skelbia:
a) Propaguoti fotografijos meną Anykščių rajone,
b) Klubo nariams fiksuoti Anykščių krašto ekonominio ir socialinio gyvenimo aspektus,
c) Įtraukti klubo narius į aktyvią visuomeninę veiklą,
d) Organizuoti susitikimus su žymiais respublikos fotomenininkais, dalyvauti respublikinėse ir sąjunginėse foto parodose,
e) Teikti paramą rajono mokyklų foto mėgėjams, ugdyti fotografų pamainą.

Nuostatai skelbia, kad klubo darbui vadovauja jo išrinkta taryba, o aukščiausias klubo valdymo organas yra narių susirinkimas.

Toks nedidelis ekskursas į jau pusę amžiaus turinčią anykštėnų fotografų veiklos istoriją.

Pagal Jono Junevičiaus sukauptą ir bibliotekai padovanotą medžiagą apžvalgą parengė Judita Skačkauskienė Anykščių VB Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus bibliotekininkė