Gimtojo krašto praeities tyrėjui – 65

Vilniaus universiteto afil. profesorius, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatas, Anykščių kraštotyros draugijos narys Osvaldas Janonis lapkričio 25 d. švenčia savo 65-ąjį gimtadienį. Ta proga Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje parengta jo leidinių bei straipsnių paroda „Gimtojo krašto praeities tyrėjas“.

Prof. Osvaldas Janonis gimė 1948 m. lapkričio 25 d. Netikiškių k. (Anykščių r.). Mokytis jam teko įvairiose Anykščių krašto mokyklose. 1955-1957 m. mokėsi Netikiškių pradinėje mokykloje, 1957-1959 m. – Vertimų pradinėje mokykloje, 1959-1961 m. – Andrioniškio septynmetėje mokykloje, 1961-1963 m. – Surdegio aštuonmetėje mokykloje, 1963-1966 m. mokėsi ir baigė Troškūnų vidurinę mokyklą.

Meilė gimtajam kraštui ir knygai Osvaldą lydėjo nuo pat vaikystės. Mama Verutė Genčiauskienė dirbdama Ramaškonių, Surdegio bibliotekose sudomino sūnų bibliotekiniu darbu. Pasirinkęs bibliotekininko-bibliografo profesiją Osvaldas daug laiko leido ne tik bibliotekose, bet ir archyvuose. 1974 m. jis surinko archyvinę bei spausdintą kraštotyros medžiagą ir parengė Surdegio bibliotekos istoriją, kuri buvo skirta paminėti bibliotekos 25-ąsias gyvavimo metines. Tai buvo ne tik geriausia, bet ir viena pirmųjų parašytų Anykščių rajono bibliotekų istorijų.

O. Janonis domėjosi mamos darbu bibliotekoje, kartu pasisemdamas praktinės patirties, pravertusios jam ir mokslinėje veikloje. Tai pripažįsta ir pats profesorius, sakydamas, kad laikas darbuojantis drauge su mama kaimo bibliotekose tikrai nenuėjo perniek. Jis tuo įsitikino tapęs studentu. Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės dėstytojai jo bibliografinio aprašo žinias iškart įvertino aukščiausiu pažymiu, o knygų sisteminimo egzaminą jis išlaikė net nelankydamas paskaitų.

1966-1970 m. O. Janonis studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete bibliotekininkystę ir bibliografiją, įgijo mokslinio bibliotekininko bibliografo išsilavinimą.1970-1971 m. O. Janonis dirbo Lietuvos respublikinės bibliotekos (Vilnius) Lituanistikos-kraštotyros skyriuje bibliografu ir vyresniuoju redaktoriumi. Ir studijų, ir darbo metais jaunasis bibliografas pasižymėjo pareigingumu, kruopštumu, kritiniu mąstymu. 1971 m. jis buvo pakviestas dirbti vyresniuoju dėstytoju Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete. Penkeri pedagoginio darbo metai atskleidė jo pedagoginius sugebėjimus, išryškino polinkį moksliniam darbui. 1971-1972 m. jis buvo Politinės ekonomijos katedros dėstytojas, 1972-1979 m. – naujai įkurtos Bibliotekininkystės ir bibliografijos katedros vyresnysis dėstytojas, 1979-1982 m. – šios katedros asistentas, 1982-1992 m. – docentas. 1992-1993 m. jis buvo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Informatikos katedros docentas.

1976-1979 m. O. Janonis neakivaizdžiai studijavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) N. Krupskajos kultūros instituto aspirantūroje ir 1979 m. apsigynė pedagogikos mokslų kandidato disertaciją „Metodologiniai bibliografinės produkcijos sisteminio tyrimo aspektai“.

Mokslininkas O. Janonis visą laiką rūpinosi bibliografijos mokslo metodikos tobulinimu. 1994 m. pasirodžius O. Janonio leidiniui „Nacionalinės bibliografijos paraštėje“, prof. Ona Voverienė straipsnyje „ Bibliografo dienoraštis...su datomis“, skelbtame 1994 m. žurnalo „Tarp knygų“ pirmajame numeryje, rašė: „<...>Autorius visa savo būtimi, mintimis, svajone <...> ir dienoraščiu...su datomis mokslo istorijai pateikė jautrų, nerimastingą mokslininko dvasinį portretą, patvirtinusį Norberto Vinerio teiginį, kad ne tas yra mokslininkas, kuris gali dirbti mokslinį darbą, o tas, kuris jo nedirbti negali“.

Straipsnio autorė O. Janonio leidinį įvertino, kaip vieną gražiausių Lietuvos bibliografijos istorijos puslapių, liudijančių doro ir sąžiningo mokslininko būties ir minties harmoniją ir kaip tvirtą pamatą bibliografijos mokslo suklestėjimui Lietuvoje.

Prof. O. Janonis ne tik mokslininkas. Jau kelis dešimtmečius jis dirba kraštotyros baruose. O. Janonis 2010 m. pradžiugino Anykščių krašto žmones kraštotyros knyga „Surdegis 1510–1940 metais“.

Prof. O. Janonis surinko medžiagą ir paruošė leidybai tris tomus leidinio „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“. 2012 m. išleisti du tomai. Atliktas milžiniškas, mokslinis kraštotyros darbas. Kiekviena knyga skiriama tam tikram Anykščių krašto istorijos laikotarpiui: pirmoji dalis aprėpia 1785–1918 metus, antroji – tarpukarį, trečioji – sovietmetį. Visose knygose – archyvinių dokumentų dalykinis sąrašas ir faktografinė medžiaga. Aprašyta 2160 dokumentų. Buvo peržiūrėta: Kauno apskrities archyve saugomi istorijos šaltiniai, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekų katalogai, carinės Rusijos žinyniniai leidiniai.

Trijų tomų knyga reikšminga ne tik Anykščių krašto, bet ir visos Lietuvos istorijai, kultūrai.

2012 m. prof. Osvaldas Janonis savo lėšomis išleido istorijos ir kraštotyros žinyną rusų kalba „Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolynas“. Žinyne pateikiama daugiau kaip 530 straipsnių apie vienuolyno dvasinę, šviečiamąją ir ūkinę veiklą. Jo sudarymui buvo panaudota apie 180 publikacijų ir 190 archyvinių bylų. Jame galima rasti apie 200 vienuolių, vienuolyno globėjų ar kitaip su juo susijusių asmenų biografijų ar biografinių duomenų. Knygoje yra išsamių duomenų ne tiktai apie vienuolyno kasdienybę, vienuolių gyvenimą, bet ir apie vienuolyno biblioteką, vienuolių išlaikomą mokyklą, vienuolyne ir cerkvėje buvusius meno kūrinius, vienuolyno pajamas ir išlaidas, ryšius su kitais vienuolynais ir t. t.

Apie savo titaniškus kraštotyros darbus prof. O. Janonis kalba labai paprastai: „Kaip ir visi kraštotyrininkai, „užsidegiau“, susidomėjau ir nebegalėjau ramiai sėdėti namuose. Taip paieškos bet kokių duomenų apie Surdegį archyvuose, muziejuose, bibliotekose tapo mano kasdieniniu darbu...“.

Žinyną apie Surdegio Šv. Dvasios stačiatikių vyrų vienuolyną autorius parengė rusų kalba, nes labai norėtų, kad toji knyga pasklistų po kitas šalis, kur išpažįstama ši religija, iš kur į Surdegį atvažiuodavo vienuoliai, į religines šventes rinkdavosi tikintieji. Pasak profesoriaus, dar ir dabar į Surdegį iš Rusijos, Baltarusijos ir kitų vietovių atvyksta žmonės, ieškodami savo artimųjų kapų, domėdamiesi vieno ar kito vienuolio gyvenimo istorija, prisimindami stebuklinga laikytą Surdegio Dievo Motinos ikoną.

2013 m. kraštotyrininkas surinko medžiagą ir parengė enciklopedinį žodyną „Surdegis ir jo apylinkės“. Dabar rūpinasi šio žodyno išleidimu.

Nuoširdžiai sveikiname gerbiamą Prof. O. Janonį su gimtadieniu ir linkime didelės sėkmės jo reikšmingame ir atsakingame mokslinės kraštotyros darbe.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos bendruomenė