Apie mus

Knyga Biblioteka istorijos vingiuose 1937-2007

 

Biblioteka atlieka ypatingą vaidmenį Anykščių miesto kultūros gyvenime, nes sieja turtingą  knygos meno tradiciją su naujomis informacijų technologijų teikiamomis galimybėmis kaupti, saugoti ir skleisti informaciją ne tik apie savo krašto, bet ir visos šalies kultūrą.

Čia rengiamos literatūros parodos, tautodailės ir meno parodų pristatymai, susitikimai su rašytojais, politikais, įdomiais žmonėmis. Organizuojamos ekskursijos po biblioteką.

Viešoji biblioteka kviečia naudotis įvairiomis informacijos laikmenomis nuo rankraščių iki kompiuterinių duomenų bazių. Spaudinius bibliotekos lankytojams komplektuoja Dokumentų komplektavimo skyrius. Lankytojų paslaugoms: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonementas, bendroji, muzikos, meno ir interneto skaityklos, Vaikų literatūros, Kraštotyros ir leidybos skyriai.
 


Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyrius (Vyskupo skveras 1):

 

  

 Fondas – 47000 fiz. vnt., iš jų 4000 fiz. vnt. lietuvių išeivių dovanoti leidiniai.

 

 

Skaitytojų paslaugoms:

Abonemente:

- elektroninis katalogas, spaudinių ižsakymas rezervavimas;

- knygų grąžinimo, išdavimo savitarna;

- knygų ir straipsnių iš knygų bei žurnalų užsakymas iš kitų respublikos bibliotekų (TBA);  

- knygų ir ir žurnalų skolinimas į namus;

- knygų pristatymas į namus judėjimo negalią turintiems skaitytojams;

 

 
 
Periodikos skaitykloje:

-  laikraščiai ir žurnalai;     2017 m. gaunama spauda

- naudojimasis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, specialiaisiais žodynais, naujausiais leidiniais kompiuterijos, sociologijos, gamtos ir kt. klausimais;

 - žurnalų skolinimas į namus;

- naujų mokslinių knygų paroda;

- vienos knygos kompozicija „Žymūs žmonės, datos, įvykiai“

- Info zona, kur teikiama darbo paieškos, profesijos pasirinkimo ir kita praktinė informacija;

- belaidis internetas Wi – Fi.

 
 
 
Interneto skaitykloje:

- informacijos paieška internete, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinėje straipsnių bazėje, „Verslo žinių“ archyvas internete, EBSCO Publishing eIFL.net, „NAXOS Music Library“, Credo Online Reference Service duomenų bazėse, LR Seimo teisinių dokumentų ir kt. bazėse; 

- naudojimasis nacionalinės bibliografijos duomenų baze, Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu;

- interneto vartotojų konsultavimas, pagalba skaitytojams naudojantis informacijos paieškos sistemomis internete bibliotekos žiniatinklio svetaine, elektroniniu katalogu, kitomis elektroninėmis paslaugomis;

- informacijos teikimas bibliotekoje, telefonu ir el. paštu;

- siuntimas faksu;

- teksto spausdinimas;

- kopijavimas, skenavimas.

 
 
 
Fonotekoje:

 

- teminės ir naujų leidinių bei garso dokumentų parodos;

- 1380 fiz. vnt. plokštelių, kompaktinių diskų ir kasečių;

- klasikinės ir šiuolaikinės muzikos klausymasis;

- aklųjų bibliotekėlė, garsinių knygų išdavimas akliesiems ir silpnaregiams.

FONOTEKOS  NAUJIENOS   
     
 
 
    
 

 

Vaikų literatūros ir edukacijos skyrius (Vyskupo skveras 1):

- apie 18735 fiz. vnt. knygų vaikams ir jaunimui;

- 38 pavadinimų periodiniai leidiniai;

- viešojo interneto prieigos taškas teikia nemokamas interneto paslaugas gyventojams.

 
 
 
 

 

 

 

Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius (Vyskupo skveras 1):


 - kaupiami rankraštiniai ir publikuoti (spausdinti, garso, vaizdo ir kt.) dokumentai apie 

Anykščių kraštą, iš jo kilusius, čia dirbusius ar šiuo metu besidarbuojančius bei išeivijoje gyvenančius žymius tėviškėnus – rašytojus, poetus, literatus, mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjus, menininkus;

- kaupiama knygų, iš asmeninės profesoriaus Antano Tylos bibliotekos, bei kitų anykštėnų dovanotų senų ir retų spaudinių kolekcija;

 

 - kaupiamas fotonuotraukų archyvas;

- saugomi rajone leidžiamų periodinių leidinių komplektai;

- rengiami kraštotyros darbai;

- leidžiami kraštotyros leidiniai;

- rengiamos informacijos paieškos priemonės: kartoteka, bibliografijos leidiniai;

- kaupiami teminiai straipsnių aplankai;

- kuriama LIBIS kraštotyros bibliografinių įrašų bazė;

- organizuojamos parodos;

- atsakoma į vartotojų pateiktas užklausas žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu;

- teikiamos vartotojams kopijavimo, nuskaitymo (skenavimo), spausdinimo paslaugos;

                
 
 
 
Informacinių išteklių formavimo skyrius:

- užsako knygas, periodinius leidinius, garso, vaizdo, kompiuterinius ir kitus dokumentus 
 Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos skyriams ir padaliniams, atsižvelgdamas į 
bibliotekos vartotojų poreikius;

- nuo 2001 metų Viešoji biblioteka dalyvauja Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) projekte, nuo to laiko visi dokumentai kataloguojami, inventorinami ir paskirstomi kompiuterizuotai;

- kuria bibliotekos elektroninį katalogą, kuris yra nuolat pildomas naujais ir rekataloguotais įrašais, šiuos įrašus gali  susirasti kiekvienas internetu besinaudojantis skaitytojas;

- suteikia galimybę nemokamai naudotis Viešosios bibliotekos kompiuteriniu katalogu, Lietuvos Nacionalinės bibliotekos (LNB) ir kitų bibliotekų kompiuteriniais katalogais;

- tvarko visų rajono Viešosios bibliotekos padalinių fondo apskaitą.